Projekty

Výzva 22 OP VVV

Naše základní a mateřská škola se zapojila do Výzvy 22 OP VVV.

Číslo výzvy: 02_16_022

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006401

 Název projektu: ZŠ a MŠ Katovice - šablony

Číslo jednací projektu: MSMT- 17499/2017-6

Rozpočet: 455 524,00 Kč

Termín realizace: 01. 09. 2017 – 31. 08. 2019


Zvolené aktivity MŠ

1. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin

2. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

3. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze)

4. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

5. Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

6. Individualizace vzdělávání v MŠ

7. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí MŠ

7. 12. 2017    Adaptace dětí v MŠ

10. 1. 2018  Rozvoj sluchového a zrakového vnímání - předpoklad úspěšného startu ve škole

12. 2. 2018   Rozvoj hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky - předpoklad úspěšného startu ve škole

14. 3. 2018   Školní zralost a připravenost

4. 4. 2018   Zlobivé dítě

23. 5. 2018   Matematické představy, serialita, prostorová, pravolevá a časová orientace