Projekty

Výzva 22 OP VVV

Naše základní a mateřská škola se zapojila do Výzvy 22 OP VVV.

Číslo výzvy: 02_16_022

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006401

 Název projektu: ZŠ a MŠ Katovice - šablony

Číslo jednací projektu: MSMT- 17499/2017-6

Rozpočet: 455 524,00 Kč

Termín realizace: 01. 09. 2017 – 31. 08. 2019


Zvolené aktivity MŠ

1. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin

2. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

3. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze)

4. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

5. Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

6. Individualizace vzdělávání v MŠ

7. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí MŠ pro školní rok 2018/2019

20. 9. 2018   Logopedická prevence

3. 10. 2018   Vztahy mezi sourozenci

18. 10. 2018  Vnímání, hry, hračky a pomůcky pro rozvoj dítěte

8. 11. 2018   Proč číst dětem pohádky

17. 12. 2018   Hyperaktivita u dítěte

3. 1. 2019   Školní zralost I

21. 1. 2019   Řešení problémů a konfliktů

11. 2. 2019   Školní zralost II

4. 3. 2019   Rodič není sluha

11. 4. 2019   Vztahy mezi rodiči a jejich vliv na způsob chování dítěte, výchovné styly

16. 5. 2019   Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

13. 6. 2019   Příznaky SPU (specifických poruch učení v 1. ročníku)