O škole

Prázdniny v ZŠ a MŠ Katovice


Prázdniny v ZŠ a MŠ Katovice

 

Vážení rodiče, chtěl bych Vás seznámit s některými novými skutečnostmi, ke kterým došlo v ZŠ a MŠ Katovice během letošních prázdnin. Nejprve k personálním změnám. V základní škole ukončila pracovní poměr paní učitelka Hana Stará a po rodičovské dovolené se vrací zpět paní učitelka Eliška Klasová. V mateřské škole skončila k 30. 6. 2017 jako vedoucí učitelka paní Jana Sichyngrová, která již odešla do starobního důchodu. Od 1.7. 2017 působí ve funkci vedoucí učitelky paní Olga Vlková Himmerová. Dosavadní asistentka pedagoga Jaroslava Potužníková bude od letošního roku působit ve funkci učitelky mateřské školy, na její místo asistentky pedagoga nastoupí paní Jaroslava Šmídová. Další novou asistentkou pedagoga bude v mateřské škole od 1. 9. 2017 Irena Zachová. Ve školní jídelně došlo k výměně na postu kuchařky, za Jaroslavu Urbanovou nastupuje paní Radka Dvořáková.

Jako již tradičně prázdniny jsou také časem rekonstrukcí a oprav. O letošních prázdninách došlo ke kompletní výměně oken v dílnách, školní jídelně a areálu školní kuchyně. Okna byla také vyměněná v jednom z pavilonů mateřské školy. Ve školních dílnách proběhla oprava stropu, dále byly uskutečněny drobné opravy omítek na venkovní straně budovy školní jídelny a na chodbě směrem k tělocvičně a školní jídelně. Současně došlo k malířským opravám těchto míst.

Na začátku letošního roku by mělo nastoupit do 1. třídy 25 nových žáků, celkový počet žáků školy by měl činit 197 žáků. Mateřská škola je již tradičně kapacitně zcela naplněna, tzn. že i letos bude mít 72 dětí.

   Mgr. Pavel Kohout

   ředitel ZŠ a MŠ Katovice

Školní rok 2016/2017

Vážení čtenáři, rodiče a přátelé školy,

chtěl bych Vás po prázdninách v krátkosti seznámit s aktuálními informacemi ze základní a mateřské školy.

S novým školním rokem došlo k minimálním personálním změnám. Ve školní jídelně nastoupila nová kuchařka paní Jaroslava Urbanová, v mateřské škole pak ve výdejně jídel paní Petra Zajícová. U pedagogických pracovníků ke změnám nedošlo.

Do první třídy nastoupilo 1. září 25 nových prvňáčků. Celkový počet žáků školy je 198, přičemž 110 je jich na prvním stupni a 88 žáků na stupni druhém. V mateřské škole je plný počet, tedy 72 dětí.

Během prázdnin došlo v rámci naší organizace k některým větším či menším materiálním změnám. Tou největší je celková rekonstrukce velké šatny v základní škole, kde kovové kóje byly nahrazeny 222 novými šatními skříňkami. Celé přízemí budovy – třídy, kanceláře, sborovna a chodby byly vymalovány, byly obnoveny nátěry dveří, zárubní a radiátorů. Zcela novým nábytkem byla vybavena ředitelna školy. Na školním pozemku byly zbourány dva původní nevyhovující dřevěné domky na nářadí a na stejném místě se již budují dva zcela nové. V prostorách pozemku vyrůstá též zastřešená pergola, pod kterou bude umístěn stůl s lavicemi. Toto zařízení bude sloužit dětem k trávení času mezi vyučováním, k samotné výuce – například výtvarné výchovy, bude sloužit též dětem ve školní družině. V přední části mateřské školy by měl být v blízké budoucnosti dokončen zcela nový plot.

V tomto školním roce by měly na škole pracovat tyto zájmové kroužky: šachový, florbalový, rybářský (pokud budou zájemci), kroužek dovedných rukou, zdravotnický kroužek, taneční kroužek Otavánek a v rámci školní družiny kroužek angličtiny. Od září by měl nově začít fungovat ve školní tělocvičně kroužek juda, Výuka hra na flétnu a kytaru pod vedením pí. Spišské.

 

Budova školy

Školní zahrada a hřiště

Učebny

Ostatní interiéry školy

Mgr. Pavel Kohout, ředitel Základní a Mateřské školy Katovice