O škole - Družina

Školní rok 2018 /2019

Duben 2019

3. 4. 2019   od 13:00 hodin    Divadelní představení "Popelka"

16. 4. 2019     Velikonoční hra "Hrábě"

 

Upozornění pro rodiče

Od 1. 12. 2018 budou veškeré platby za školné  ve školní družině prováděny bezhotovostním převodem na účet školy 181253444/0300. Pro školní družinu (VS 3).Tato nová skutečnost byla projednána a schválena na zasedání školské rady dne 4. 10. 2018.

Mgr. Pavel Kohout, ředitel školy

 

Vychovatelky družina: Mgr. Ivana Ježková, Irena Štěrbová  

Provoz družiny: Denně 6:15 - 7:15 hodin / 11:05 - 16:00hodin

  • Je určena pro děti 1. stupně

  • Měsíční poplatek: 100,- Kč - splatné ve dvou splátkách, 500,- Kč za jedno pololetí

  • č. účtu: 181 253 444/0300 , variabilní symbol: V3,  (v poznámce uveďte jméno dítěte)

  • Provoz denně 6:15 - 7:15 hod. a 11:05 - 16:00 hod.

  • Docházka zapsaných žáků je povinná, nepřítomnost musí být rodiči omluvena

  • Žáci přicházejí do družiny v budově školy od 6:15 do 7:00 hod.

  • Ze školní družiny odchází podle rozvrhu potvrzeném na zápisovém lístku,  nejpozději  v 16:00 hod.

  • Mimořádně lze žáka uvolnit na písemnou žádost rodičů předloženou předem

  • Žák odchází ze školní družiny pouze s vědomím paní vychovatelky

Telefon do družiny:  733 255 322