O škole - Projekty

TRENÉŘI VE ŠKOLE 2022- 2023

Naše škole se zapojila do projektu Trenéři ve škole, jehož hlavním cílem je přivést děti k pohybovým aktivitám, udělat jim hodiny tělesné výchovy zajímavější a přitažlivější.

U nás vede žáky pan Pavel Kamaryt, který s nimi dělá základy basketbalu. V 1. pololetí se zapojili žáci celého 1. stupně kromě 1. třídy, ve druhém pololetí se účastní žáci druhých tříd a páté třídy, protože 3. a 4. třída jezdí na plavecký výcvik. Více o projektu na stránkách treneriveskole.cz.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

Plakát - publicita 

"Bezbariérový přístup v ZŠ Katovice" - otevření bezbariérové plošiny - 2.10.2018

Dnes v 11.00 hod proběhlo slavnostní otevření bezbariérové plošiny za přítomnosti zástupce ČEZ, paní starostky a místostarosty, vedení školy a žáků naší školy.

"Bezbariérový přístup v ZŠ Katovice"

Základní škola Katovice je školské zařízení v obci Katovice, které navštěvuje 200 žáků z Katovic a okolních obcí. Školní budova je téměř šedesát let stará. V posledních letech prošla modernizací elektroinstalace a kompletním zateplením obálky budovy. Průběžně je modernizován inventář školy. Sociální zařízení prošla před dvaceti lety částečnou modernizací. Dnes jsou zastaralá a není u nich zabezpečen bezbariérový přístup. O letošních prázdninách proběhne jejich celková rekonstrukce a budou vytvořena WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Proto na první schodišťové rameno v objektu základní školy bude osazena schodišťová plošina, která umožní přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace na sociální zařízení v prvním nadzemním podlaží.

V současné době navštěvuje naši školu žákyně páté třídy s kombinovaným postižením (mentální i pohybové), od příštího školního roku začne navštěvovat základní školu další žákyně s pohybovým postižením. Chceme být školou otevřenou všem dětem ve společném vzdělávání, jak dětem zcela zdravým, tak i dětem s omezeními. Instalovaná plošina napomůže postiženým dětem příjemnějšímu pobytu ve škole.

Děkujeme za podporu!

"Výzva 22 OP VVV"

 

Naše základní a mateřská škola se zapojila do Výzvy 22 OP VVV.

Číslo výzvy: 02_16_022

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006401

 Název projektu: ZŠ a MŠ Katovice - šablony

Číslo jednací projektu: MSMT- 17499/2017-6

Rozpočet: 455 524,00 Kč

Termín realizace: 01. 09. 2017 – 31. 08. 2019

Anotace projektu:

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Zvolené aktivity MŠ  na stránkách MŠ v sekci "Projekty"

Zvolené aktivity ZŠ

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin

 Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

-          Vybrané oblasti: matematická gramotnost

2. Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

 Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů.

3. Tandemová výuka na ZŠ - vzájemné spolupráce pedagogů v celkové délce dvacet hodin vzdělávání každého pedagoga

Cílem aktivity je podpořit vzájemnou spolupráci pedagogických pracovníků.

-        Vybrané oblasti: matematická gramotnost

4. Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

5. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

  Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika a cizí jazyk).

Projekt "Zdraví do škol"

1.třída se též zapojila do celostátního projektu Zdraví do škol od A do Z. Program je organizován neziskovou organizací a může se uskutečnit díky finanční podpoře Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Od 13.3. se děti pod vedením lektorky Vlaďky Hruškové zúčastní šesti zábavných bloků putování městečkem Zdravíkovem. Doprovází je kamarádi Zdravouš a Zdravěnka a seznamují je s pravidly pro zdravý životní styl.

V pátek 4. 11. 2016 se žáci 3. třídy ZŠ Katovice zúčastnili aktivního dopoledne v projektu "Putování Zdravíkovem". Tento projekt byl organizován lektorským týmem neziskové organizace "Zdraví do škol",  který je finančně podpořen Institutem zdravého životního stylu. V rámci projektového dne, který byl pro děti připraven ve školní jídelně, prošli třeťáci s kamarády Zdravoušem a Zdravěnkou   kouzelné městečko "Zdravíkov". Děti se seznámily s pravidly zdravého stravování. Za asistence nutriční specialistky si vytvořily vlastní snídani a svačinu vhodnou do každodenního jídelníčku.

Pořízení a modernizace vybavení Základní školy Katovice

Předmětem projektu "Pořízení a modernice vybavení Základní školy" zahájeného Základní školou a Mateřskou školou Katovice v květnu 2015 a ukončeného v červenci téhož roku je modernizace a vybavení přírodovědné a jazykové učebny a dovybavení učebny informatiky, což umožňuje vedení výuky daných předmětů na potřebné didaktické a profesní úrovni. V rámci tohoto projektu byl pořízen nábytek se zabudovanými mediálními prvky, interaktivní tabule, hlasovací zařízení, sady Pasco, počítače. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj, a to ve výši 85% celkových způsobilých výdajů.
V průběhu celého školního roku byly modernizované učebny využívány k výuce chemie, fyziky, přírodopisu, cizích jazyků a matematiky. Moderní vybavení těchto učeben nám umožnilo ve větší míře propojit teoretické vyučování s praxí. Práce v chemické laboratoři vedla žáky praktickou formou  k  pochopení přírodních zákonů. Díky kvalitnímu vybavení přírodovědné učebny už nejsme v hodinách odkázáni pouze na obrázky z učebnic, ale vybrané pokusy si žáci mohou sami připravit a vyzkoušet.
Realizace tohoto projektu by se nemohla uskutečnit bez aktivní účasti a bez finanční podpory ze strany zřizovatele Městyse Katovice, kterému bychom chtěli také touto cestou poděkovat.

Psali o nás

Katovičtí školáci mají nové vybavení za téměř dva miliony

Katovice - Celkové výdaje 1 991 963 korun byly z 85 procent (přibližně 1,5 milionu korun) financovány z Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad.

Novým vybavením za téměř dva miliony korun disponuje základní škola v Katovicích. Co všechno bylo za tuto částku pořízeno, ukázala škola veřejnosti v sobotu při oslavách 55. výročí otevření budovy, ve které dnes škola sídlí.
Největších změn doznala podle ředitele školy Pavla Kohouta učebna jazyků. „Ta byla v celkovém součtu největší položkou, stála přes 800 tisíc, korun. Jsou v ní nové podlahy, nábytek, notebooky, sluchátka a další technika," popsal.
Vybavení si pochvaluje učitelka angličtiny a němčiny Hana Stará. „Vybavení už jsme měli možnost vyzkoušet, zatím jen na rozhovory ve dvojicích. Výuku jazyků taková technika zpestří," zhodnotila.
Kromě jazyků však může v této učebně probíhat i výuka informatiky, právě díky notebookům, kterými disponuje.
Stávající učebna informatiky byla podle Pavla Kohouta dovybavena též. „Je v ní deset nových počítačových stanic," zmínil se. Jejich pořízení vyšlo na 247 tisíc korun.
Další vybavení pak získala přírodovědná učebna, kam žáci chodí na hodiny fyziky a chemie. Ta vyšla na 789 tisíc korun.
Celkové výdaje 1 991 963 korun byly z 85 procent (přibližně 1,5 milionu korun) financovány z Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad. Zbylých 15 procent hradil jako spoluúčast zřizovatel školy, tedy městys Katovice.

Financování

Celkové náklady - 1 991 963 Kč
Dotace z ROP - 1 504 829 Kč

Výdaje určené na vybavení učeben - 1 770 388 Kč

Jednotlivé učebny
- přírodovědná - 789 752 Kč
- jazyková - 824 086 Kč
- informatika - 247 122 Kč

Zdroj textu >>


Zdroj: http://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/katovicti-skolaci-maji-nove-vybaveni-za-temer-dva-miliony-20151010.html


Zdroj: http://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/katovicti-skolaci-maji-nove-vybaveni-za-temer-dva-miliony-20151010.html