O škole - Družina

Školní rok 2020/2021

Vychovatelky družina: Irena Štěrbová , Alena Pešková

Provoz družiny: Denně 6:15 - 7:15 hodin / 11:05 - 16:00 hodin

  • Je určena pro děti 1. stupně

  • Měsíční poplatek: 100,- Kč - splatné ve dvou splátkách, 500,- Kč za jedno pololetí

  • č. účtu: 181 253 444/0300 , variabilní symbol: V3,  (v poznámce uveďte jméno dítěte)

  • Provoz denně 6:15 - 7:15 hod. a 11:05 - 16:00 hod.

  • Docházka zapsaných žáků je povinná, nepřítomnost musí být rodiči omluvena

  • Žáci přicházejí do družiny v budově školy od 6:15 do 7:00 hod.

  • Ze školní družiny odchází podle rozvrhu potvrzeném na zápisovém lístku,  nejpozději  v 16:00 hod.

  • Mimořádně lze žáka uvolnit na písemnou žádost rodičů předloženou předem

  • Žák odchází ze školní družiny pouze s vědomím paní vychovatelky

Od 1. 12. 2018 budou veškeré platby za školné  ve školní družině prováděny bezhotovostním převodem na účet školy 181253444/0300. Pro školní družinu (VS 3).Tato nová skutečnost byla projednána a schválena na zasedání školské rady dne 4. 10. 2018.

Mgr. Pavel Kohout, ředitel školy

Telefon do družiny:  733 255 322